ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

 

  1.   سید حمید اسماعیلی فرج,دکترا,مهندسی شیمی,دبیر اجرایی همایش,صنعتی شاهرود
  2. محمد جعفری,دکترا,مهندسی مکانیک,عضو کمیته اجرایی,صنعتی شاهرود
  3. مجتبی قطعی,دکترا,مهندسی مواد,عضو کمیته اجرایی,صنعتی شاهرود
  4. علیرضا افشار پور,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته اجرایی,صنعتی شاهرود
  5. علیرضا ارجمند زاده,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته اجرایی,صنعتی شاهرود
  6. سمانه میر اسماعیلی,دکترا,بلایا و فوریتها,عضو کمیته اجرایی,علوم پزشکی آزاد
  7. منصور بزرگ,دکترا,مهندسی مواد,عضو کمیته اجرایی,صنعتی شاهرود
  8. محسن کریمی,دکترا,مهندسی مواد,عضو کمیته اجرایی,صنعتی شاهرود
  9. محسن کامروا فرد,کارشناسی ارشد,مهندسی شیمی,عضو کمیته اجرایی,پدافند غیر عامل
  10. فواد مهری,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته علمی,فناوریهای نوین بابل