تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری:  ۲۲ آبانماه

آخرین تاریخ ارسال مقالات:  ۳۱ شهریورماه  ۲۰ مهرماه

اعلام نتایج داوری:  ۳۰ مهرماه

آخرین تاریخ ثبت نام بدون تأخیر:  اول آبانماه

آخرین تاریخ ثبت نام با تأخیر
:
  ۱۰ آبانماه

ثبت نام در کارگاه های تخصصی:  ۱۰ آبانماه