محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 

۱-  مصون سازی زیر ساختهای حیاتی، حساس و مهم شیمیایی

۲-  امداد و درمان مصدومین شیمیایی

۳-  مواد و عوامل شیمیایی پرخطر و رفتارشناسی مواد پرخطر

۴-  طرح پاسخ اضطراری، مدیریت و فرماندهی در حوادث شیمیایی

۵-  رفع آلودگی و اقدامات مقابله­ای در راستای کاهش انتشار عوامل شیمیایی پرخطر

۶-  رصد و پایش حوادث و تهدیدات شیمیایی (مطالعات موردی)

۷-  حمل و نقل مواد شیمیایی پرخطر

۸-  مدیریت پسمانداری و ضایعات شیمیایی در کشور

۹-  مهندسی حریق و اطفاء حریق مواد شیمیایی 

۱۰-  هوشمند سازی در زیرساختها و صنایع شیمیایی

۱۱-  آینده پژوهی، آینده شناسی و آینده نگاری تهدیدات نوین شیمیایی

۱۲-  تروریسم شیمیایی (Chemo-Terrorism) و سایبری شیمیایی (Chemo-Cyber)