کارگاههای آموزشی

صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی

 لیست دوره های آموزشی:

کارگاه آموزشی مبانی و اصول پدافند شیمیایی
مدرس: دکتر احمد اکرمی
معاونت آموزش و پژوهش قرارگاه پدافند شیمیایی کشور
مدت دوره: ۲ ساعت

کارگاه آموزشی الزامات پدافند شیمیایی در مقابله با نشت مواد شیمیایی در حوادث 
مدرس: دکتر مهدی مهرابی

مدت دوره: ۲ ساعت

کارگاه آموزشی مدیریت مخازن مواد شیمیایی و اطفاء آنها از دیدگاه پدافند غیر عامل
مدرس: مهندس رضا رهبر
مدت دوره: ۲ ساعت

کارگاه آموزشی مجموعه اقدامات اورژانسی جهت امداد و نجات در حوادث شیمیایی 
مدرس: دکتر احمد دهقان
ریاست سازمان اورژانس استان یزد
مدت دوره: ۲ ساعت 

کارگاه آموزشی آشکارسازی و تشخیص عوامل و مواد شیمیایی
مدرس: مهندس احسانی
مدت دوره: ۲ ساعت