هزینه های ثبت نام

صفحه اصلی > هزینه های ثبت نام

 هزینه های ثبت نام در چهار دسته قابل انتخاب میباشند که عبارتند از:
  •    گروه شرکت در همایش:

Ø      دانشجویان (ثبت نام در موعد مقرر)                        ۱۵۰،۰۰۰ تومان

Ø      دانشجویان (ثبت نام با تأخیر)                                 ۱۷۰،۰۰۰ تومان 

Ø      سایرین با ارائه مقاله ( ثبت نام در موعد مقرر)           ۲۰۰،۰۰۰ تومان 

Ø      سایرین با ارائه مقاله (ثبت نام با تأخیر)                     ۲۵۰،۰۰۰ تومان

Ø      ثبت نام بدون ارائه مقاله                                        ۱۵۰،۰۰۰ تومان

v     گروه دو مقاله یا بیشتر:

Ø      ثبت نام مقاله دوم                                     ۲۰،۰۰۰ تومان

Ø      ثبت نام مقاله سوم                                    ۲۰،۰۰۰ تومان

v     گروه اسکان:

Ø      اسکان شب قبل از همایش                        ۳۰،۰۰۰ تومان

Ø      اسکان شب بعد از همایش                        ۳۰،۰۰۰ تومان

v     گروه شرکت در کارگاه های آموزشی:

Ø      شرکت در کارگاه شماره ۱                       ۳۰،۰۰۰ تومان

Ø      شرکت در کارگاه شماره ۲                       ۳۰،۰۰۰ تومان

Ø      شرکت در کارگاه شماره ۳                       ۳۰،۰۰۰ تومان