تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

تلفن تماس دبیرخانه: 

۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۴۰  داخلی ۳۴۸۸

فاکس دبیرخانه:
۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۷

ایمیل دبیرخانه: 
chemdef@shahroodut.ac.ir

ایمیل دبیر همایش: 
h.esmaeili@shahroodut.ac.ir